11th Convocation Ceremony of Godfrey Okoye University

11th Convocation Ceremony of Godfrey Okoye University

11th Convocation Ceremony of Godfrey Okoye University 1